Деветто одделение - основно образование

Македонски јазик

9 одд.
основно образование
автори: Снежана Велкова, Соња Јовановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2433/1 од 26.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик

9 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

9 одд.
основно образование
автори: Ислам Каранфили, Зихни Османи
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2322/1 од 21.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Турски јазик

9 одд.
основно образование
автори: Актан Аго и Осман Емин
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-503/1 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Српски јазик

9 одд.
основно образование
автори: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1390/1 од 14.06.2012 се одобрува употребата на овој учебник

Италијански јазик (втор странски јазик)

9 одд.
основно образование
автори: ESPRESO RAGAZZI 2 (A2) - Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-892/1 од 26.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

9 одд.
основно образование
автори: Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9084/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Математика - придружен дидактички и работен материјал

9 одд.
основно образование
автори: Margaret Thomton , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физика - придружен дидактички и работен материјал

9 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физика

9 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9067/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија

9 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9066/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија - придружен дидактички и работен материјал

9 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Географија

9 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Хемија - придружен дидактички и работен материјал

9 одд.
основно образование
автори: Mike Wooster, Lawrie Rayan Roger Norris
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

9 одд.
основно образование
автори: Roger Norris and Lawrie Ryan
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9069/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

9 одд.
основно образование
автори: Д-р Ѓорги Павловски, Проф. Димка Ристовска, Д-р Владо Велковски, Проф.Аријан Аљидеми, Проф.Халид Сеиди
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1762/1 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Граѓанско образование

9 одд.
основно образование
автори: Татјана Георгиевска,Билјана Синадиновска Шотарова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Историја

9 одд.
основно образование
автори: Акад.Блаже Ристовски, Д-р Шукри Рахими, Д-р Симо Младеновски, Д-р Тодор Чепреганов, Д-р Стојан Киселиновски
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1765/1 19.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Иновации

9 одд.
основно образование
автори: д-р Радмил Поленаковиќ, д-р Валентина Гечевска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1717/1 од 30.12.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26 - 1255/1 од 11.08.2020 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Музичка уметност

9 одд.
основно образование
автори: Вера Ангеловска,Марина Васиќ Стефановска,Славјанка Димова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физичко и здравствено образование

9 одд.
основно образование
автори: Марјан Карапанџевски, Лидија Белческа Карапанџевска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2316/1 од 26.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Ликовно образование

9 одд.
основно образование
автори: Данчо Ордев, Александар Ордев
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-2318/1 од 21.04.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и книжевност (изборен)

9 одд.
основно образование
автори: Аслан Хамити, Исмаил Хамити
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Власите (изборен)

9 одд.
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1536/1 од 14.10.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-264/6 од 11.05.2021 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Јазик и култура на Бошњаците (изборен)

9 одд.
основно образование
автори: Изета Бабачиќ-Даздаревиќ, Ќама Амети-Кујовиќ, Јусуф Чоловиќ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1695/1 од 21.12.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Деветто одделение - основно образование
9 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Снежана Велкова, Соња Јовановска
Издавач: МОН
9 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
9 - одд.
Албански јазик
автор/и: Ислам Каранфили, Зихни Османи
Издавач: МОН
9 - одд.
Турски јазик
автор/и: Актан Аго и Осман Емин
Издавач: МОН
9 - одд.
Српски јазик
автор/и: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
Издавач: МОН
9 - одд.
Италијански јазик (втор странски јазик)
автор/и: ESPRESO RAGAZZI 2 (A2) - Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Математика
автор/и: Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Математика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Margaret Thomton , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Физика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
9 - одд.
Физика
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
9 - одд.
Биологија
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
9 - одд.
Биологија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
9 - одд.
Географија
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
9 - одд.
Хемија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mike Wooster, Lawrie Rayan Roger Norris
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Хемија
автор/и: Roger Norris and Lawrie Ryan
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Историја
автор/и: Д-р Ѓорги Павловски, Проф. Димка Ристовска, Д-р Владо Велковски, Проф.Аријан Аљидеми, Проф.Халид Сеиди
Издавач: Просветно Дело
9 - одд.
Граѓанско образование
автор/и: Татјана Георгиевска,Билјана Синадиновска Шотарова
Издавач: МОН
9 - одд.
Историја
автор/и: Акад.Блаже Ристовски, Д-р Шукри Рахими, Д-р Симо Младеновски, Д-р Тодор Чепреганов, Д-р Стојан Киселиновски
Издавач: Алби
9 - одд.
Иновации
автор/и: д-р Радмил Поленаковиќ, д-р Валентина Гечевска
Издавач: МОН
9 - одд.
Музичка уметност
автор/и: Вера Ангеловска,Марина Васиќ Стефановска,Славјанка Димова
Издавач: МОН
9 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Марјан Карапанџевски, Лидија Белческа Карапанџевска
Издавач: МОН
9 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Данчо Ордев, Александар Ордев
Издавач: МОН
9 - одд.
Албански јазик и книжевност (изборен)
автор/и: Аслан Хамити, Исмаил Хамити
Издавач: МОН
9 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
9 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабачиќ-Даздаревиќ, Ќама Амети-Кујовиќ, Јусуф Чоловиќ
Издавач: МОН