Четврта година - средно гимназиско образование

Македонски јазик и литература

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, Глигор Стојковски
издавач: Култура
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4081/1 од 27.04.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик и литература

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Наташа Аврамовска, Лорета Георгиевска Јаковлева
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4082/1 од 27.04.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за учениците од другите заедници

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Милица Петрушевска, Агим Морина, Братица Котевска
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4092/1 од 28.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за учениците од другите заедници

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Матилда Ковачева, Фахрије Морина
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4091/1 од 28.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и литература

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Аслан Хамити, Нехас Сопај
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4093/1 од 28.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и литература

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Али Алиу, Шабан Синани, Имер Чираку, Ардијан Мараши, Идриз Метани
издавач: Албас
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4094/1 од 28.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и литература

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Аслан Хамити, Зеќрја Незири, Агим Љека
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-7204/1 од 16.12.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Турски јазик и литература

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Хамди Хасан, Зеки Гурел
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4097/1 од 28.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик ( прв странски јазик )

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: FOCUS 4 - Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell
издавач: Ст.Џорџ
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-807/1 од 13.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Француски јазик ( втор странски јазик )

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: AGENDA 4 B1.2 - Murielle Bidault, Gabirelle Chort, Fanny Cablan, Frederique Treffandier
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-808/1 од 13.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Германски јазик ( втор странски јазик )

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: BESTE FREUNDE B1.2 - Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Reimann, Anja Shumann, Cristiane Seuthe
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-809/1 од 13.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Италијански јазик ( втор странски јазик )

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: SPAZIO ITALIA 3 (В1) - Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-896/1 од 26.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Јорданка Митева,Весна Манова Ераковиќ, Лилјана Грибовска-Поповиќ и Фросина Митрушева
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4096/1 од 28.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Верица Бакева, Боривоје Миладиновиќ
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4095/1 од 28.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Филозофија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Кирил Темков и Стефан Сидовски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4558/1 од 18.08.2004 се одобрува употребата на овој учебник
Учебникот е на ревизија

Филозофија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
автори: Бајрам Селмани
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4559/1 од 18.08.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Компаративна книжевност

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
автори: Сања Стојменска-Елзесер, Валентина Миронска-Христовска, Наташа Аврамовска, Лорета Георгиевска-Јаковлева
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6259/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Логика

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - IV
автори: Виолета Панзова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6258/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - IV
автори: Слоботка Алексовска, Киро Стојаноски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6256/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - IV
автори: Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6257/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Физика

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - IV
автори: Александар Андоновски, Доне Гершанов, Зора Митревска, Станое Стојменов и Оливер Зајко
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6254/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Физика

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - IV
автори: Андоновска Невенка, Гершановски Доне, Стојменов Станое, Заков Оливер
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6255/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Математичка анализа

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - IV
автори: Костадин Тренчевски, Билјана Крстева, Глигор Тренчевски, Снежана Здравевска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6616/1 од 22.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Математичка анализа

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - IV
автори: Никита Шекутковски, Игор Димовски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6615/1 од 22.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Економија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - IV
автори: Лила Дамеска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6617/1 од 22.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Класичен јазик - Латински јазик

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
автори: Љубинка Басотова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6619/1 од 22.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Класичен јазик - Латински јазик на албански наставен јазик

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
автори: Сабри Салиу
издавач: Чабеј
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6620/1 од 22.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Менаџмент

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - IV
автори: Бобек Шуклев, Маја Шуклева
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-7205/1 од 16.12.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - IV
автори: Даринка Петреска, Виолета Ачкоска, Маргарита Пешевска
издавач: Табернакул
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4561/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Психологија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б - IV
автори: Лулзим Муртезани
издавач: Чабеј
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4560/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко ком.Б - IV
автори: Даринка Петреска, Виолета Ачкоска , Маргарита Пешевска
издавач: Табернакул
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4561/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Психологија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко ком.Б - IV
автори: Лулзим Муртезани
издавач: Чабеј
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4560/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Социологија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко ком.Б - IV
автори: Ило Трајковски, Трајан Крстески, Зоран Петрушевски
издавач: Гоцмар
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4563/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Социологија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко ком.Б - IV
автори: Нелко Стојановски,Зоран Матески,Ксенофон Угриновски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4562/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Психологија

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
автори: Љуљзим Муртезани
издавач: Чабеј
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4560/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Музичка уметност

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б - IV
автори: Сузана Тнокова Кузмановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4028/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Ликовна уметност

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б - IV
автори: Данчо Ордев
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6260/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Француски јазик - трет странски јазик (изборен)

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
автори: TAXI 2 Robert Menand
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4564/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Германски јазик, трет странски јазик (изборен)

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
автори: DELFIN Hartmut Aufderstraβe, Jutta Műller, Thomas Storz
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6261/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Италијански јазик, трет странски јазик (изборен)

4 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
автори: PROGETTO ITALIANO 2 T.Marin, S.Magnelli
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-6262/1 од 03.11.2004 се одобрува употребата на овој учебник
Четврта година - средно гимназиско образование
4 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, Глигор Стојковски
Издавач: Култура
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Наташа Аврамовска, Лорета Георгиевска Јаковлева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Македонски јазик за учениците од другите заедници
автор/и: Милица Петрушевска, Агим Морина, Братица Котевска
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Македонски јазик за учениците од другите заедници
автор/и: Матилда Ковачева, Фахрије Морина
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Албански јазик и литература
автор/и: Аслан Хамити, Нехас Сопај
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Албански јазик и литература
автор/и: Али Алиу, Шабан Синани, Имер Чираку, Ардијан Мараши, Идриз Метани
Издавач: Албас
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Албански јазик и литература
автор/и: Аслан Хамити, Зеќрја Незири, Агим Љека
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Турски јазик и литература
автор/и: Хамди Хасан, Зеки Гурел
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Англиски јазик ( прв странски јазик )
автор/и: FOCUS 4 - Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell
Издавач: Ст.Џорџ
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Француски јазик ( втор странски јазик )
автор/и: AGENDA 4 B1.2 - Murielle Bidault, Gabirelle Chort, Fanny Cablan, Frederique Treffandier
Издавач: Арс Ламина
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Германски јазик ( втор странски јазик )
автор/и: BESTE FREUNDE B1.2 - Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Reimann, Anja Shumann, Cristiane Seuthe
Издавач: Арберија Дизајн
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Италијански јазик ( втор странски јазик )
автор/и: SPAZIO ITALIA 3 (В1) - Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
Издавач: Арс Ламина
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Математика
автор/и: Јорданка Митева,Весна Манова Ераковиќ, Лилјана Грибовска-Поповиќ и Фросина Митрушева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Математика
автор/и: Верица Бакева, Боривоје Миладиновиќ
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Филозофија
автор/и: Кирил Темков и Стефан Сидовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
Учебникот е на ревизија
4 - год.
Филозофија
автор/и: Бајрам Селмани
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско IV
4 - год.
Компаративна книжевност
автор/и: Сања Стојменска-Елзесер, Валентина Миронска-Христовска, Наташа Аврамовска, Лорета Георгиевска-Јаковлева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
4 - год.
Логика
автор/и: Виолета Панзова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - IV
4 - год.
Хемија
автор/и: Слоботка Алексовска, Киро Стојаноски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - IV
4 - год.
Биологија
автор/и: Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - IV
4 - год.
Физика
автор/и: Александар Андоновски, Доне Гершанов, Зора Митревска, Станое Стојменов и Оливер Зајко
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - IV
4 - год.
Физика
автор/и: Андоновска Невенка, Гершановски Доне, Стојменов Станое, Заков Оливер
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - IV
4 - год.
Математичка анализа
автор/и: Костадин Тренчевски, Билјана Крстева, Глигор Тренчевски, Снежана Здравевска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - IV
4 - год.
Математичка анализа
автор/и: Никита Шекутковски, Игор Димовски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - IV
4 - год.
Економија
автор/и: Лила Дамеска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - IV
4 - год.
Класичен јазик - Латински јазик
автор/и: Љубинка Басотова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
4 - год.
Класичен јазик - Латински јазик на албански наставен јазик
автор/и: Сабри Салиу
Издавач: Чабеј
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
4 - год.
Менаџмент
автор/и: Бобек Шуклев, Маја Шуклева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - IV
4 - год.
Историја
автор/и: Даринка Петреска, Виолета Ачкоска, Маргарита Пешевска
Издавач: Табернакул
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - IV
4 - год.
Психологија
автор/и: Лулзим Муртезани
Издавач: Чабеј
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б - IV
4 - год.
Историја
автор/и: Даринка Петреска, Виолета Ачкоска , Маргарита Пешевска
Издавач: Табернакул
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко ком.Б - IV
4 - год.
Психологија
автор/и: Лулзим Муртезани
Издавач: Чабеј
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко ком.Б - IV
4 - год.
Социологија
автор/и: Ило Трајковски, Трајан Крстески, Зоран Петрушевски
Издавач: Гоцмар
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко ком.Б - IV
4 - год.
Социологија
автор/и: Нелко Стојановски,Зоран Матески,Ксенофон Угриновски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко ком.Б - IV
4 - год.
Психологија
автор/и: Љуљзим Муртезани
Издавач: Чабеј
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
4 - год.
Музичка уметност
автор/и: Сузана Тнокова Кузмановска
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б - IV
4 - год.
Ликовна уметност
автор/и: Данчо Ордев
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б - IV
4 - год.
Француски јазик - трет странски јазик (изборен)
автор/и: TAXI 2 Robert Menand
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
4 - год.
Германски јазик, трет странски јазик (изборен)
автор/и: DELFIN Hartmut Aufderstraβe, Jutta Műller, Thomas Storz
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV
4 - год.
Италијански јазик, трет странски јазик (изборен)
автор/и: PROGETTO ITALIANO 2 T.Marin, S.Magnelli
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - IV