kl. e nëntë - arsimi fillor
kl. e nëntë - arsimi fillor
9 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Snezhana Velkova, Sonja Јovanovska
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Islam Karanfili, Zihni Osmani
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha turke
autorë:Aktan Ago i Osman Emin
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Dobrivoje Stoshikj, Snezhana Velkova, Sonja Lazhetikj Јovanovska
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:ESPRESO RAGAZZI 2 (A2) - Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo
botues: Ars Lamina
9 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
9 - kl.
Matematika
autorë:Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
9 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
9 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
9 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
9 - kl.
Matematika - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Margaret Thomton , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
9 - kl.
Fizika
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
9 - kl.
Fizika - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
9 - kl.
Biologjia
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
9 - kl.
Biologjia - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
9 - kl.
Kimia
autorë:Roger Norris and Lawrie Ryan
botues: Ars Lamina
9 - kl.
Gjeografia
autorë:vo postapka
botues: MASH
9 - kl.
Kimia - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mike Wooster, Lawrie Rayan Roger Norris
botues: Ars Lamina
9 - kl.
Historia
autorë:D-r Gjorgi Pavlovski, Prof. Dimka Ristovska, D-r Vlado Velkovski, Prof.Arijan Aljidemi, Prof.Halid Seidi
botues: Prosvetno Delo
9 - kl.
Historia
autorë:Akad.Blazhe Ristovski, D-r Shukri Rahimi, D-r Simo Mladenovski, D-r Todor Chepreganov, D-r Stojan Kiselinovski
botues: Albi
9 - kl.
Arsimi qytetar
autorë:Tatjana Georgievska,Biljana Sinadinovska Shotarova
botues: MASH
9 - kl.
Inovacionet
autorë:d-r Radmil Polenakovikj, d-r Valentina Gechevska
botues: MASH
9 - kl.
Arti muzikor
autorë:Vera Angelovska,Marina Vasikj Stefanovska,Slavjanka Dimova
botues: MASH
9 - kl.
Arsimi fizik dhe shëndetësor
autorë:Marjan Karapandzevski, Lidija Belcheska Karapandzevska
botues: MASH
9 - kl.
Arsimi figurativ
autorë:Dancho Ordev, Aleksandar Ordev
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babachikj-Dazdarevikj, Kjama Ameti-Kujovikj, Јusuf Cholovikj
botues: MASH