Деветто одделение - основно образование
Деветто одделение - основно образование
9 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Снежана Велкова, Соња Јовановска
Издавач: МОН
9 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
9 - одд.
Албански јазик
автор/и: Ислам Каранфили, Зихни Османи
Издавач: МОН
9 - одд.
Турски јазик
автор/и: Актан Аго и Осман Емин
Издавач: МОН
9 - одд.
Српски јазик
автор/и: Добривоје Стошиќ, Снежана Велкова, Соња Лажетиќ Јовановска
Издавач: МОН
9 - одд.
Италијански јазик (втор странски јазик)
автор/и: ESPRESO RAGAZZI 2 (A2) - Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Математика
автор/и: Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Математика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Margaret Thomton , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Физика
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
9 - одд.
Физика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
9 - одд.
Биологија
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
9 - одд.
Биологија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
9 - одд.
Географија
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
9 - одд.
Хемија
автор/и: Roger Norris and Lawrie Ryan
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Хемија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mike Wooster, Lawrie Rayan Roger Norris
Издавач: Арс Ламина
9 - одд.
Историја
автор/и: Д-р Ѓорги Павловски, Проф. Димка Ристовска, Д-р Владо Велковски, Проф.Аријан Аљидеми, Проф.Халид Сеиди
Издавач: Просветно Дело
9 - одд.
Граѓанско образование
автор/и: Татјана Георгиевска,Билјана Синадиновска Шотарова
Издавач: МОН
9 - одд.
Историја
автор/и: Акад.Блаже Ристовски, Д-р Шукри Рахими, Д-р Симо Младеновски, Д-р Тодор Чепреганов, Д-р Стојан Киселиновски
Издавач: Алби
9 - одд.
Иновации
автор/и: д-р Радмил Поленаковиќ, д-р Валентина Гечевска
Издавач: МОН
9 - одд.
Музичка уметност
автор/и: Вера Ангеловска,Марина Васиќ Стефановска,Славјанка Димова
Издавач: МОН
9 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Марјан Карапанџевски, Лидија Белческа Карапанџевска
Издавач: МОН
9 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Данчо Ордев, Александар Ордев
Издавач: МОН
9 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
9 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабачиќ-Даздаревиќ, Ќама Амети-Кујовиќ, Јусуф Чоловиќ
Издавач: МОН