Второ одделение - основно образование

Македонски јазик

2 одд.
основно образование
автори: Д-р Марија Тофовиќ Ќамилова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5812/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

2 одд.
основно образование
автори: Проф. Биљана Кртолица, Милка Тримчевска,Соња Трајкова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5816/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-1185/1 од 27.07.2020 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Македонски јазик

2 одд.
основно образование
автори: проф.Добрица Петрушевска, проф. Биљана Кртолица, проф.Снежана Васиљевиќ
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5811/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-1187/1 од 27.07.2020 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Албански јазик

2 одд.
основно образование
автори: Д-р Џевдет Гега, Баки Бакиу, Газменд Сејдиу
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5832/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

2 одд.
основно образование
автори: Рита Петро, Д-р Вехби Кадриу, Мирела Терова
издавач: Албас
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5834/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

2 одд.
основно образование
автори: Д-р Авзи Мустафа, Џеврије Мустафа
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07- 5833/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Турски Јазик

2 одд.
основно образование
автори: Д-р Севин Алил, М-р Осман Емин
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5828/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

2 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Босански јазик

2 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик

2 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Природни науки

2 одд.
основно образование
автори: Tara Lievesley, Deborah Herridge
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-623/1 од 30.04.2014 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9056/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Математика

2 одд.
основно образование
автори: Karen Morrison
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-620/1 од 30.04.2014 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9061/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник
Второ одделение - основно образование
2 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Д-р Марија Тофовиќ Ќамилова
Издавач: Просветно Дело
2 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Проф. Биљана Кртолица, Милка Тримчевска,Соња Трајкова
Издавач: Просветно Дело
2 - одд.
Македонски јазик
автор/и: проф.Добрица Петрушевска, проф. Биљана Кртолица, проф.Снежана Васиљевиќ
Издавач: Македонска Искра
2 - одд.
Албански јазик
автор/и: Д-р Џевдет Гега, Баки Бакиу, Газменд Сејдиу
Издавач: Просветно Дело
2 - одд.
Албански јазик
автор/и: Рита Петро, Д-р Вехби Кадриу, Мирела Терова
Издавач: Албас
2 - одд.
Албански јазик
автор/и: Д-р Авзи Мустафа, Џеврије Мустафа
Издавач: Просветно Дело
2 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Д-р Севин Алил, М-р Осман Емин
Издавач: Просветно Дело
2 - одд.
Српски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
2 - одд.
Босански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
2 - одд.
Англиски јазик
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
2 - одд.
Природни науки
автор/и: Tara Lievesley, Deborah Herridge
Издавач: Арс Ламина
2 - одд.
Математика
автор/и: Karen Morrison
Издавач: Арс Ламина