За е-учебници

Во дигиталната библиотека може да ги погледнете учебниците кои се одобрени за употреба во основното и среднотообразование, а со користење на современи технологии за дигитално публикување истите можете бесплатно да ги преземете во било кое време и од било кое место.

Објавени се сите учебници кои имаат одобрение за употреба во основните и средните училишта, освен учебниците кои Одделение за набавка на учебници, поради заштита на авторските права, не е во можност да ги објави.

Учебниците се поделени на основно и средно образование, а средното образование е поделено на средно гимназиско и средно стручно.

Дигиталните учебници за средно гимназиско образование не се објавени и истите не можат да се преземат бидејќи се во сопственост на Издавачките куќи и за нив Министерство за образование и наука не е во можност да изврши откуп на авторски права. Од тие причини објавени се само дигитални содржини на неколку учебника, кои се во сопственост на Министерството.

Дигиталните учебници за средно стручно образование можете да ги преземете на сите наставни јазици на кои се изведува наставата и истите се поделени по струки/сектори, образовни профили/ квалификации и година на изучување.

Në bibliotekën digjitale mund të shihni tekstet shkollore të miratuara për përdorim në arsimin fillor dhe të mesëm duke përdorur teknologjit moderne për botim digjital, të njëjtat mundet t'i shkarkoni falas në çdo kohë dhe nga çdo vend.

Janë të botuara të gjitha tekstet që kanë miratim për përdorim në shkollat ​​fillore dhe të mesme, përveç teksteve që njësia per prokurimit të teksteve për shkak të mbrojtjes së të drejtës së autorit nuk mund t'i botojë.

Librat jan të ndara në libra për arsimin fillor dhe të mesëm, kurse arsimi i mesëm ndahet në arsimin e mesëm (gjimnaz) dhe arsimi i mesemë profesional.

librat digjitale për arsimin e mesëm nuk janë botuar dhe nuk mund të shkarkohen sepse janë në pronësi të shtëpive botuese dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk mund të blejë të drejtat e autorit. Për këto arsye janë botuar vetëm përmbajtjet digjitale të disa teksteve shkollore, të cilat janë në pronësi të Ministrisë.

librat digjital për arsimin e mesëm profesional mund t'i shkarkoni në të gjitha gjuhët mësimore në të cilat zhvillohet mësimi dhe ato ndahen sipas profesioneve/sektorëve, profileve/kualifikimeve arsimore dhe vitit të studimit.

За е-учебници

Во дигиталната библиотека може да ги погледнете учебниците кои се одобрени за употреба во основното и среднотообразование, а со користење на современи технологии за дигитално публикување истите можете бесплатно да ги преземете во било кое време и од било кое место.

Објавени се сите учебници кои имаат одобрение за употреба во основните и средните училишта, освен учебниците кои Одделение за набавка на учебници, поради заштита на авторските права, не е во можност да ги објави.

Учебниците се поделени на основно и средно образование, а средното образование е поделено на средно гимназиско и средно стручно.

Дигиталните учебници за средно гимназиско образование не се објавени и истите не можат да се преземат бидејќи се во сопственост на Издавачките куќи и за нив Министерство за образование и наука не е во можност да изврши откуп на авторски права. Од тие причини објавени се само дигитални содржини на неколку учебника, кои се во сопственост на Министерството.

Дигиталните учебници за средно стручно образование можете да ги преземете на сите наставни јазици на кои се изведува наставата и истите се поделени по струки/сектори, образовни профили/ квалификации и година на изучување.

Në bibliotekën digjitale mund të shihni tekstet shkollore të miratuara për përdorim në arsimin fillor dhe të mesëm duke përdorur teknologjit moderne për botim digjital, të njëjtat mundet t'i shkarkoni falas në çdo kohë dhe nga çdo vend.

Janë të botuara të gjitha tekstet që kanë miratim për përdorim në shkollat ​​fillore dhe të mesme, përveç teksteve që njësia per prokurimit të teksteve për shkak të mbrojtjes së të drejtës së autorit nuk mund t'i botojë.

Librat jan të ndara në libra për arsimin fillor dhe të mesëm, kurse arsimi i mesëm ndahet në arsimin e mesëm (gjimnaz) dhe arsimi i mesemë profesional.

librat digjitale për arsimin e mesëm nuk janë botuar dhe nuk mund të shkarkohen sepse janë në pronësi të shtëpive botuese dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk mund të blejë të drejtat e autorit. Për këto arsye janë botuar vetëm përmbajtjet digjitale të disa teksteve shkollore, të cilat janë në pronësi të Ministrisë.

librat digjital për arsimin e mesëm profesional mund t'i shkarkoni në të gjitha gjuhët mësimore në të cilat zhvillohet mësimi dhe ato ndahen sipas profesioneve/sektorëve, profileve/kualifikimeve arsimore dhe vitit të studimit.