Прво одделение - основно образование

Македонски јазик

1
одд.
основно образование
автори: Михаил Јанушев
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-1026/1 од 05.02.2008 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-1186/1 од 27.07.2020 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Македонски јазик

1
одд.
основно образование
автори: Д-р Марија Тофовиќ Ќамилова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07- 1028/1 од 05.02.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

1
одд.
основно образование
автори: Елеонора Стрезовска, Јорданка Симитковска, Татјана Неческа, Александра Митровска
издавач: Топер
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-1027/1 од 05.02.2008 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-279/1 од 02.04.2019 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Албански јазик

1
одд.
основно образование
автори: Мирела Терова, Ибе Мустафи
издавач: Албас
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-1024/1 од 05.02.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

1
одд.
основно образование
автори: Д-р Авзи Мустафа, Џеврије Мустафа
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07- 1025/1 од 05.02.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Турски Јазик

1
одд.
основно образование
автори: Емин Осман, Д-р Алил Севин
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1628/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

1
одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Босански јазик

1
одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

1
одд.
основно образование
автори: Karen Morrison
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-619/1 од 30.04.2014 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9060/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Природни науки

1
одд.
основно образование
автори: Anthony Rusell
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-622/1 од 30.04.2014 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9055/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник
Прво одделение - основно образование
1 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Михаил Јанушев
Издавач: Македонска Искра
1 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Д-р Марија Тофовиќ Ќамилова
Издавач: Просветно Дело
1 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Елеонора Стрезовска, Јорданка Симитковска, Татјана Неческа, Александра Митровска
Издавач: Топер
1 - одд.
Албански јазик
автор/и: Мирела Терова, Ибе Мустафи
Издавач: Албас
1 - одд.
Албански јазик
автор/и: Д-р Авзи Мустафа, Џеврије Мустафа
Издавач: Просветно Дело
1 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Емин Осман, Д-р Алил Севин
Издавач: МОН
1 - одд.
Српски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
1 - одд.
Босански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
1 - одд.
Математика
автор/и: Karen Morrison
Издавач: Арс Ламина
1 - одд.
Природни науки
автор/и: Anthony Rusell
Издавач: Арс Ламина