Четврто одделение - основно образование

Македонски јазик

4
одд.
основно образование
автори: Љубица Севдинска, Весна Настоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1589/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

4
одд.
основно образование
автори: Љиљана Атанасова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1589/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

4
одд.
основно образование
автори: Билјана Кртолица, Виолета Митовска, Весна Гавриловска Аврамовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1588/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик

4
одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

4
одд.
основно образование
автори: Наташа Пепивани, Рита Петро
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1630/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

4
одд.
основно образование
автори: Зихни Османи, Фејзи Бојку
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1633/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

4
одд.
основно образование
автори: Д-р Авзи Мустафа, Џеврије Мустафа
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1633/2 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Турски Јазик

4
одд.
основно образование
автори: Џемиле Али, Осман Емин, Севин Алил
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1263/1 од 17.03.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

4
одд.
основно образование
автори: Добривоје Стошиќ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4029/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик

4
одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

4
одд.
основно образование
автори: Karen Morrison
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-917/1 од 23.07.2015 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9063/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Природни науки

4
одд.
основно образование
автори: Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-583/1 од 22.05.2015 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9058/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Општество

4
одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Техничко образование

4
одд.
основно образование
автори: Вера Вељановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1631/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Работа со компјутер и основи на програмирање

4
одд.
основно образование
автори: Жаклина Ристовска, Билјана Стојоска Златков
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-759/1 од 06.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-1163/1 од 22.07.2020 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Музичко образование

4
одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физичко и здравствено образование

4
одд.
основно образование
автори: Лидија Белчевска-Карапанџевска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Ликовно образование

4
одд.
основно образование
автори: Данчо Ордев
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1609/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник
Учебникот е на ревизија

Јазик и култура на Бошњаците (изборен)

4
одд.
основно образование
автори: Изета Бабичиќ, Реџеп Шкријељ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-48/1 од 13.01.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-1265/1 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Јазик и култура на Власите (изборен)

4
одд.
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4034/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Ромите (изборен)

4
одд.
основно образование
автори: Трајко Петровски, Миранда Рамова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4627/1 од 16.08.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Србите (изборен)

4
одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
Четврто одделение - основно образование
4 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Љубица Севдинска, Весна Настоска
Издавач: МОН
4 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Љиљана Атанасова
Издавач: МОН
4 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Билјана Кртолица, Виолета Митовска, Весна Гавриловска Аврамовска
Издавач: МОН
4 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Албански јазик
автор/и: Наташа Пепивани, Рита Петро
Издавач: МОН
4 - одд.
Албански јазик
автор/и: Зихни Османи, Фејзи Бојку
Издавач: МОН
4 - одд.
Албански јазик
автор/и: Д-р Авзи Мустафа, Џеврије Мустафа
Издавач: МОН
4 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Џемиле Али, Осман Емин, Севин Алил
Издавач: МОН
4 - одд.
Српски јазик
автор/и: Добривоје Стошиќ
Издавач: МОН
4 - одд.
Англиски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: конкурсот е во тек
4 - одд.
Математика
автор/и: Karen Morrison
Издавач: Арс Ламина
4 - одд.
Природни науки
автор/и: Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw
Издавач: Арберија Дизајн
4 - одд.
Општество
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Техничко образование
автор/и: Вера Вељановска
Издавач: МОН
4 - одд.
Работа со компјутер и основи на програмирање
автор/и: Жаклина Ристовска, Билјана Стојоска Златков
Издавач: МОН
4 - одд.
Музичко образование
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
4 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Лидија Белчевска-Карапанџевска
Издавач: МОН
4 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Данчо Ордев
Издавач: МОН
Учебникот е на ревизија
4 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабичиќ, Реџеп Шкријељ
Издавач: МОН
4 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
4 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
автор/и: Трајко Петровски, Миранда Рамова
Издавач: МОН
4 - одд.
Јазик и култура на Србите (изборен)
автор/и: во постапка
Издавач: МОН