Седмо одделение - основно образование

Македонски јазик

7 одд.
основно образование
автори: Снежана Велкова, Соња Јовановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1590/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

7 одд.
основно образование
автори: Сузана Цветковиќ, Билјана Димковска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1592/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик

7 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

7 одд.
основно образование
автори: Зихни Османи, Фејзи Бојку
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1617/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник

Турски Јазик

7 одд.
основно образование
автори: Осман Емин
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4037/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

7 одд.
основно образование
автори: Добривоје Стошиќ, Биљана Георгиевска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1716/1 од 30.12.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-8493/1 од 03.06.2021 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Англиски јазик (прв странски јазик)

7 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Германски јазик (втор странски јазик)

7 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Француски јазик (втор странски јазик)

7 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Италијански јазик (втор странски јазик)

7 одд.
основно образование
автори: RAGAZZI IN RETE A1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-890/1 од 26.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Руски јазик (втор странски јазик)

7 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика - придружен дидактички и работен материјал

7 одд.
основно образование
автори: Margaret Thomton, Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

7 одд.
основно образование
автори: Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9081/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија

7 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9064/1 од 25.07.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

7 одд.
основно образование
автори: Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1760/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија - придружен дидактички и работен материјал

7 одд.
основно образование
автори: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Историја

7 одд.
основно образование
автори: Ненад Нанески, Бехар Мехмети
издавач: КАТ Продукција
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1759/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Географија

7 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Информатика

7 одд.
основно образование
автори: Андријана Томовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Физичко и здравствено образование

7 одд.
основно образование
автори: Златко Павловски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-2338/1 од 03.11.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Ликовно образование

7 одд.
основно образование
автори: Ана Цветкоска Панова, М-р Ангелина Дамјаноска Наумоска
издавач: Топер
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-2339/1 од 03.11.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Ликовно образование

7 одд.
основно образование
автори: Данчо Ордев
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-2340/1 од 03.11.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Етика

7 одд.
основно образование
автори: Кирил Темков
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4100/1 од 06.07.2010 се одобрува употребата на овој учебник
Учебникот е на ревизија

Музичко образование

7 одд.
основно образование
автори: Фроска Сапунџиева,Веселинка Маџарова,Фљурим Зуљфија
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и книжевност

7 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Власите (изборен)

7 одд.
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-265/6 од 11.05.2021 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Јазик и култура на Бошњаците (изборен)

7 одд.
основно образование
автори: Изета Бабачиќ-Даздаревиќ, Ќама Амети-Кујовиќ, Јусуф Чоловиќ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-1697/1 од 21.12.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Седмо одделение - основно образование
7 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Снежана Велкова, Соња Јовановска
Издавач: МОН
7 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Сузана Цветковиќ, Билјана Димковска
Издавач: МОН
7 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
7 - одд.
Албански јазик
автор/и: Зихни Османи, Фејзи Бојку
Издавач: МОН
7 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Осман Емин
Издавач: МОН
7 - одд.
Српски јазик
автор/и: Добривоје Стошиќ, Биљана Георгиевска
Издавач: МОН
7 - одд.
Англиски јазик (прв странски јазик)
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
7 - одд.
Германски јазик (втор странски јазик)
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
7 - одд.
Француски јазик (втор странски јазик)
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
7 - одд.
Италијански јазик (втор странски јазик)
автор/и: RAGAZZI IN RETE A1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
Издавач: Арс Студио Тамара ДООЕЛ
7 - одд.
Руски јазик (втор странски јазик)
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
7 - одд.
Математика - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Margaret Thomton, Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
7 - одд.
Математика
автор/и: Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
Издавач: Арс Ламина
7 - одд.
Биологија
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
7 - одд.
Историја
автор/и: Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски
Издавач: Просветно Дело
7 - одд.
Биологија - придружен дидактички и работен материјал
автор/и: Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
Издавач: Арберија Дизајн
7 - одд.
Историја
автор/и: Ненад Нанески, Бехар Мехмети
Издавач: КАТ Продукција
7 - одд.
Географија
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
7 - одд.
Информатика
автор/и: Андријана Томовска
Издавач: МОН
7 - одд.
Физичко и здравствено образование
автор/и: Златко Павловски
Издавач: Просветно Дело
7 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Ана Цветкоска Панова, М-р Ангелина Дамјаноска Наумоска
Издавач: Топер
7 - одд.
Ликовно образование
автор/и: Данчо Ордев
Издавач: Просветно Дело
7 - одд.
Етика
автор/и: Кирил Темков
Издавач: МОН
Учебникот е на ревизија
7 - одд.
Музичко образование
автор/и: Фроска Сапунџиева,Веселинка Маџарова,Фљурим Зуљфија
Издавач: МОН
7 - одд.
Албански јазик и книжевност
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
7 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
7 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабачиќ-Даздаревиќ, Ќама Амети-Кујовиќ, Јусуф Чоловиќ
Издавач: МОН