Трета година - средно гимназиско образование

Македонски јазик и литература

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Валентина Муцунска-Палевска, Наташа Ацевска
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5824/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик и литература

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, Глигор Стојковски
издавач: Култура
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5835/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик и литература

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5823/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Матилда Ковачева и Фахрије Морина
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5835/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и литература

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Сабри Хамити, Идриз Метани, Ардиан Мараши
издавач: Албас
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5833/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик и литература

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Ремзи Несими, Валбона Тоска, Зеќирија Незири, Агим Лека
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5834/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Турски јазик и литература

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Хамди Хасан, Хајати Јавузер,Зеки Гурел
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5832/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик (прв странски јазик)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: THINK 3 (B1+)Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-jones
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-475/1 од 04.05.2017 се одобрува употребата на овој учебник

Француски јазик (втор странски јазик)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: AGENDA 3 (B1.1)Muriel Bidault, Gabrielle Chort,Fanny Kablan, Frederique Treffandier
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-536/1 од 22.05.2017 се одобрува употребата на овој учебник

Германски јазик (втор странски јазик)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Beste Freunde B1.1 - Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schumann, Christiane Seuthe
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-474/1 од 04.05.2017 се одобрува употребата на овој учебник

Италијански ( втор странски јазик )

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: SPAZIO ITALIA 3 (В1) - Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-895/1 од 26.06.2018 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Боривоје Миладиновиќ ,Никола Петрески
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5822/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Математика

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Јорданка Митевска, Иван Трајков и Лилјана Грибовска-Поповиќ
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07.5821/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска
издавач: Три
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5844/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Биологија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Јорданка Димовска, Славчо Митев, Ицко Ѓоргоски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5843/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Бујар Дурмиши
издавач: Логос А
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5820/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Хемија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Киро Стојановски и Слоботка Алексовска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3882/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Физика

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Лутфи Истрефи, Хафезат Дервиши, Фадил Ајредини, Несет Изаири
издавач: Арберија Дизајн
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-6382/1 од 13.10.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Физика

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Мирјана Јоновска, Невенка Андоновска, Мимоза Ристова-Васова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5845/1 од 23.09.2003 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Новица Велјаноски, Гордана Плетварска, Соња Цветковска и Џафери Шичери
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4196/1 од 14.07.2006 се одобрува употребата на овој учебник

Историја

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
автори: Блаже Ристовски, Тодор Чепреганов, Шукри Рахими, Симо Младеновски, Стојан Киселиновски
издавач: Алби
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4195/1 од 14.07.2006 се одобрува употребата на овој учебник

Социологија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.Б - III
автори: Нелко Стојаноски,Милева Ѓуровска и Зоран Матевски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3876/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Социологија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.Б - III
автори: Ксенофон Угриноски и Трајан Крстески
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3865/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Латински јазик

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - III
автори: Љубинка Басотова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3869/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Етика

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.Б - III
автори: Кирил Темков
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3879/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Латински јазик

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
автори: Љубинка Басотова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3869/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Латински јазик

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - III
автори: Љубинка Басотова
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3869/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Педагогија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б -III
автори: Марија Костова, Анета Бараковска, Ели Маказлиева
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4557/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Вовед во правото

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - III
автори: Димитар Бајалџиев, Миодраг Мицајков, Добринка Тасковска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3877/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Социологија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - III
автори: Ксенофон Угриноски и Трајан Крстески
издавач: Македонска Искра
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3865/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Социологија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - III
автори: Нелко Стојаноски,Милева Ѓуровска и Зоран Матевски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3876/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Педагогија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.Б - III
автори: Марија Костова, Анета Бараковска, Ели Маказлиева
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4557/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Ликовна уметност

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
автори: Данчо Ордев, Маја Рауник-Кирков, Мишко Ралев, Викторија Еремеева-Наумовска, Александар Ордев, Игор Василев
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3880/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Италијански јазик (изборен)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
автори: UN GIORNO IN ITALIA Loredana Chiarrini, Nuccia De Filippo
издавач: Албатрос
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3874/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Италијански јазик (изборен)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
автори: PROGETTO ITALIANO S.Magnelli, T.Marin
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3875/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Педагогија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
автори: Марија Костова, Анета Бараковска, Ели Маказлиева
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-4557/1 од 18.08.2005 се одобрува употребата на овој учебник

Германски јазик (изборен)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
автори: DELFIN Hartmut Auferstraβ, Jutta Műller, Thomas Stortz
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3870/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Шпански јазик (изборен)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
автори: HABLEMOS ESPANOL Огнена Никуљски, Тања Јордановска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3872/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Француски јазик (изборен)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
автори: TAXI 1 Giy Capelle, Robert Menand
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3873/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Географија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - III
автори: Аслан Селмани
издавач: Логос А
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3866/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Географија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - III
автори: Коле Павлов, Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3868/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Алгебра

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - III
автори: Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска, Глигор Трнчевски и Снежана Здравевска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3867/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - III
автори: Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска, Глигор Тренчевски и Снежана Здравевска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 11-3878/1 од 15.07.2004 се одобрува употребата на овој учебник

Иновации и претприемништво (проектна активност)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: проектна активност - гимназиско III
автори: Емануела Есмерова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-1385/1 од 10.11.2015 се одобрува употребата на овој учебник

Музичка уметност (изборен)

3 год.
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б -III
автори: Сузана Тнокова Кузмановска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22- 4030/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник
Трета година - средно гимназиско образование
3 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Валентина Муцунска-Палевска, Наташа Ацевска
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, Глигор Стојковски
Издавач: Култура
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Македонски јазик и литература
автор/и: Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Македонски јазик за паралелките на албански и турски наставен јазик
автор/и: Матилда Ковачева и Фахрије Морина
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Албански јазик и литература
автор/и: Сабри Хамити, Идриз Метани, Ардиан Мараши
Издавач: Албас
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Албански јазик и литература
автор/и: Ремзи Несими, Валбона Тоска, Зеќирија Незири, Агим Лека
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Турски јазик и литература
автор/и: Хамди Хасан, Хајати Јавузер,Зеки Гурел
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Англиски јазик (прв странски јазик)
автор/и: THINK 3 (B1+)Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-jones
Издавач: Арс Ламина
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Француски јазик (втор странски јазик)
автор/и: AGENDA 3 (B1.1)Muriel Bidault, Gabrielle Chort,Fanny Kablan, Frederique Treffandier
Издавач: Арс Ламина
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Германски јазик (втор странски јазик)
автор/и: Beste Freunde B1.1 - Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schumann, Christiane Seuthe
Издавач: Арберија Дизајн
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Италијански ( втор странски јазик )
автор/и: SPAZIO ITALIA 3 (В1) - Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco
Издавач: Арс Ламина
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Математика
автор/и: Боривоје Миладиновиќ ,Никола Петрески
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Математика
автор/и: Јорданка Митевска, Иван Трајков и Лилјана Грибовска-Поповиќ
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Биологија
автор/и: Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска
Издавач: Три
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Биологија
автор/и: Јорданка Димовска, Славчо Митев, Ицко Ѓоргоски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Хемија
автор/и: Бујар Дурмиши
Издавач: Логос А
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Хемија
автор/и: Киро Стојановски и Слоботка Алексовска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Физика
автор/и: Лутфи Истрефи, Хафезат Дервиши, Фадил Ајредини, Несет Изаири
Издавач: Арберија Дизајн
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Физика
автор/и: Мирјана Јоновска, Невенка Андоновска, Мимоза Ристова-Васова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Историја
автор/и: Новица Велјаноски, Гордана Плетварска, Соња Цветковска и Џафери Шичери
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Историја
автор/и: Блаже Ристовски, Тодор Чепреганов, Шукри Рахими, Симо Младеновски, Стојан Киселиновски
Издавач: Алби
средно гимназиско образование
изборно подрачје: заеднички предмети - гимназиско III
3 - год.
Социологија
автор/и: Нелко Стојаноски,Милева Ѓуровска и Зоран Матевски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.Б - III
3 - год.
Социологија
автор/и: Ксенофон Угриноски и Трајан Крстески
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.Б - III
3 - год.
Латински јазик
автор/и: Љубинка Басотова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - III
3 - год.
Етика
автор/и: Кирил Темков
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.Б - III
3 - год.
Латински јазик
автор/и: Љубинка Басотова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
3 - год.
Латински јазик
автор/и: Љубинка Басотова
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - III
3 - год.
Педагогија
автор/и: Марија Костова, Анета Бараковска, Ели Маказлиева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б -III
3 - год.
Вовед во правото
автор/и: Димитар Бајалџиев, Миодраг Мицајков, Добринка Тасковска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - III
3 - год.
Социологија
автор/и: Ксенофон Угриноски и Трајан Крстески
Издавач: Македонска Искра
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - III
3 - год.
Социологија
автор/и: Нелко Стојаноски,Милева Ѓуровска и Зоран Матевски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.А - III
3 - год.
Педагогија
автор/и: Марија Костова, Анета Бараковска, Ели Маказлиева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: општествено хуманистичко - ком.Б - III
3 - год.
Ликовна уметност
автор/и: Данчо Ордев, Маја Рауник-Кирков, Мишко Ралев, Викторија Еремеева-Наумовска, Александар Ордев, Игор Василев
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
3 - год.
Италијански јазик (изборен)
автор/и: UN GIORNO IN ITALIA Loredana Chiarrini, Nuccia De Filippo
Издавач: Албатрос
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
3 - год.
Италијански јазик (изборен)
автор/и: PROGETTO ITALIANO S.Magnelli, T.Marin
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
3 - год.
Педагогија
автор/и: Марија Костова, Анета Бараковска, Ели Маказлиева
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
3 - год.
Германски јазик (изборен)
автор/и: DELFIN Hartmut Auferstraβ, Jutta Műller, Thomas Stortz
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
3 - год.
Шпански јазик (изборен)
автор/и: HABLEMOS ESPANOL Огнена Никуљски, Тања Јордановска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
3 - год.
Француски јазик (изборен)
автор/и: TAXI 1 Giy Capelle, Robert Menand
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.А - III
3 - год.
Географија
автор/и: Аслан Селмани
Издавач: Логос А
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - III
3 - год.
Географија
автор/и: Коле Павлов, Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. Б - III
3 - год.
Алгебра
автор/и: Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска, Глигор Трнчевски и Снежана Здравевска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - III
3 - год.
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија
автор/и: Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска, Глигор Тренчевски и Снежана Здравевска
Издавач: Просветно Дело
средно гимназиско образование
изборно подрачје: природно математичко - ком. А - III
3 - год.
Иновации и претприемништво (проектна активност)
автор/и: Емануела Есмерова
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: проектна активност - гимназиско III
3 - год.
Музичка уметност (изборен)
автор/и: Сузана Тнокова Кузмановска
Издавач: МОН
средно гимназиско образование
изборно подрачје: јазично уметничко - ком.Б -III