Трето одделение - основно образование

Македонски јазик

3 одд.
основно образование
автори: Олга Синадиновска, Венко Андоновски, Македонка Јанчева
издавач: Табернакул
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5814/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

3 одд.
основно образование
автори: Весна Настоска, Љубица Севдинска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5815/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Македонски јазик

3 одд.
основно образование
автори: Д-р Мито Спасевски, Лидија Гркова, Билјана Лалчевска
издавач: Просветно Дело
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5813/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

3 одд.
основно образование
автори: Рита Петро, Д-р Вехби Кадриу
издавач: Албас
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5803/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

3 одд.
основно образование
автори: Сириа Етеми, Гилимсере Касапи, Ибадет Далоши
издавач: Беса Прес
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 07-5805/1 од 13.08.2008 се одобрува употребата на овој учебник

Турски Јазик

3 одд.
основно образование
автори: Д-р Алил Осман, М-р Емин Осман, Џемиле Али
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 10-1629/1 од 19.06.2009 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-505/1 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Српски јазик

3 одд.
основно образование
автори: Дарија Божиновска, Билјана Спасовска, Милица Утковска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4035/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик

3 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

3 одд.
основно образование
автори: Karen Morrison
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-621/1 од 30.04.2014 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9054/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Природни науки

3 одд.
основно образование
автори: Tara Lievesley, Deborah Herridge
издавач: Арс Ламина
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 23-624/1 од 30.04.2014 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 08-9057/1 од 25.07.2018 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Јазик и култура на Власите (изборен)

3 одд.
основно образование
автори: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4761/1 од 07.09.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Бошњаците (изборен)

3 одд.
основно образование
автори: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-49/1 од 13.01.2016 се одобрува употребата на овој учебник
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 26-1264/1 се продолжува важноста на одлуката за одобрување и употреба на овој учебник

Јазик и култура на Ромите (изборен)

3 одд.
основно образование
автори: Трајко Петровски
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. 22-4036/1 од 29.06.2010 се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Србите (изборен)

3 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Јазик и култура на Турците (изборен)

3 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
Трето одделение - основно образование
3 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Олга Синадиновска, Венко Андоновски, Македонка Јанчева
Издавач: Табернакул
3 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Весна Настоска, Љубица Севдинска
Издавач: Просветно Дело
3 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Д-р Мито Спасевски, Лидија Гркова, Билјана Лалчевска
Издавач: Просветно Дело
3 - одд.
Албански јазик
автор/и: Рита Петро, Д-р Вехби Кадриу
Издавач: Албас
3 - одд.
Албански јазик
автор/и: Сириа Етеми, Гилимсере Касапи, Ибадет Далоши
Издавач: Беса Прес
3 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Д-р Алил Осман, М-р Емин Осман, Џемиле Али
Издавач: МОН
3 - одд.
Српски јазик
автор/и: Дарија Божиновска, Билјана Спасовска, Милица Утковска
Издавач: МОН
3 - одд.
Англиски јазик
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
3 - одд.
Математика
автор/и: Karen Morrison
Издавач: Арс Ламина
3 - одд.
Природни науки
автор/и: Tara Lievesley, Deborah Herridge
Издавач: Арс Ламина
3 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
3 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
Издавач: МОН
3 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
автор/и: Трајко Петровски
Издавач: МОН
3 - одд.
Јазик и култура на Србите (изборен)
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
3 - одд.
Јазик и култура на Турците (изборен)
автор/и: во постапка
Издавач: МОН