Трето одделение - основно образование
Трето одделение - основно образование
3 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Олга Синадиновска, Венко Андоновски, Македонка Јанчева
Издавач: Табернакул
3 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Весна Настоска, Љубица Севдинска
Издавач: Просветно Дело
3 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Д-р Мито Спасевски, Лидија Гркова, Билјана Лалчевска
Издавач: Просветно Дело
3 - одд.
Албански јазик
автор/и: Рита Петро, Д-р Вехби Кадриу
Издавач: Албас
3 - одд.
Албански јазик
автор/и: Сириа Етеми, Гилимсере Касапи, Ибадет Далоши
Издавач: Беса Прес
3 - одд.
Турски Јазик
автор/и: Д-р Алил Осман, М-р Емин Осман, Џемиле Али
Издавач: МОН
3 - одд.
Српски јазик
автор/и: Дарија Божиновска, Билјана Спасовска, Милица Утковска
Издавач: МОН
3 - одд.
Математика
автор/и: Karen Morrison
Издавач: Арс Ламина
3 - одд.
Природни науки
автор/и: Tara Lievesley, Deborah Herridge
Издавач: Арс Ламина
3 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
3 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
Издавач: МОН
3 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
автор/и: Трајко Петровски
Издавач: МОН
3 - одд.
Јазик и култура на Србите (изборен)
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
3 - одд.
Јазик и култура на Турците (изборен)
автор/и: во постапка
Издавач: МОН