ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Претприемништво и бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 6131
Систем на здравствена и социјална заштита Енфале Исмаили, Соња Славковиќ, Жана Чингоска прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 5860
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 3092
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 3066
Латински јазик Весна Димовска, Светлана Кочовска Стевовиќ прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2879
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2817
Право и државно уредување Радмила Куцуловска, Владимир Грнчаревски, Викторија Сотироска прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2550
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 2292
Основи на сообраќајот и логистиката Гордан Стојиќ прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 1669
Хемија (Геолошко-рударска и металуршка струка, Графичка струка, Лични услуги, Шумарско-дрвопреработувачка струка, Текстилно-кожарска струка, Здравствена струка, Земјоделска-ветеринарна струка) Слоботка Алексовска и Сандра Димитровска прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1456
Математика (Геолошко-рударска и металуршка струка, Градежно-геодетска струка, Графичка струка, Економско-правна и трговска струка, Електротехничка струка, .Лични услуги, Машинска струка, Сообраќајна струка, Текстилно-кожарска струка, Угостителско-туристичка струка и Хемиско-технолошка струка) Билјана Златановска, Лимонка Коцева Лазарова, Марија Митева и Теута Јусуфи Зденку прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1288
Сообраќајна инфраструктура Цветанка Ристиќ, Зоран Ѓорѓиевски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 1281
Економска географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павлов прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1266
Превозни средства Мартин Павлов, Борче Здравковски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 1192
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1088
Математика ( за здравствена, земј.-ветеринарна, лични усл. , текст.-кожарска, шумарска - дрвнопр. струка ) Билјана Крстеска, Јасмина Маркоска прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 727
Географија Коле Павлов прва год. Угостителско-туристичка 4-ри год. MAK МОН 663
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 637
Основи на програмирање Ѓорѓи Јованчевски, Силвија Николовска втора год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 626
Музичка култура Лидија Пшенко прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 615