ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 5706
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупаноска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 5036
Организација Доц.д-р Кирил Постолов, д.р Љубомир Дракулевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3474
Менаџмент Бобек Шуклев, Маја Шуклева четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3206
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 3111
Деловно работење Марија Дренковска Стојановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3083
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2414
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2404
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2339
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2090
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 2060
Броматологија и токсикологија Јулијана Сековска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2009
Граѓанско образование Гордана Трајкова Костовска четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1938
Канцелариско работење Македон Славковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1933
Програмирање Јулијана Петреска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1891
Бизнис- изборен за III и IV год. Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1841
Рехабилитација Маја Манолева четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1828
Физикална терапија Ериета Николиќ Димитрова четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1782
Електронски склопови и уреди Искра Јовановска, Јасна Домазетовска, Христина Лазароска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1754
Основи на приватно право Ленче Кузманова, Марија Кузманова четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1531