ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Систем на здравствена и социјална заштита Енфале Исмаили, Соња Славковиќ, Жана Чингоска прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 3166
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2724
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2568
Претприемништво и бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2283
Латински јазик Весна Димовска, Светлана Кочовска Стевовиќ прва год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1459
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1228
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1210
Право и државно уредување Радмила Куцуловска, Владимир Грнчаревски, Викторија Сотироска прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1050
Основи на сообраќајот и логистиката Гордан Стојиќ прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 888
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 687
Сообраќајна инфраструктура Цветанка Ристиќ, Зоран Ѓорѓиевски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 651
Превозни средства Мартин Павлов, Борче Здравковски прва год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 585
Економска географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павлов прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 550
Географија Коле Павлов прва год. Угостителско-туристичка 4-ри год. MAK МОН 408
Математика ( за здравствена, земј.-ветеринарна, лични усл. , текст.-кожарска, шумарска - дрвнопр. струка ) Билјана Крстеска, Јасмина Маркоска прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 389
Деловна комуникација Емануела Есмерова прва год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 313
Музичка култура Лидија Пшенко прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 299
Производно техничко обрзование Војче Калемџиевски, Снежана Коевска Максимовска прва год. Хемиско-технолошка 4-ри год. MAK МОН 298
Електротехника Јасна Домазетовска, Светлана Николовска прва год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 270
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. АЛБ МОН 266