ТОП 20 учебници по број на преземања - средно гимназиско образование
предмет автори год. наст.јазик издавач преземања
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски прва год. Просветно Дело 9840
Биологија Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска трета год. MAK Три 9063
Биологија Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова прва год. MAK Просветно Дело 8886
Географија Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски прва год. MAK Просветно Дело 8207
Биологија Живко Сековски и Славица Сековска втора год. MAK Просветно Дело 6607
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири прва год. MAK Просветно Дело 6111
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски втора год. Просветно Дело 5957
Информатика Даниела Ѓорѓевиќ прва год. MAK МОН 5559
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска втора год. MAK Просветно Дело 5268
Англиски јазик (прв странски јазик) CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow прва год. Просветно Дело 5036
Географија Благоја Марковски, Никола Панов, Ѓорѓи Павловски, Драган Василевски, Никола Димитров втора год. MAK Просветно Дело 4766
Физика Љубо Петковски и Васил Мицевски прва год. MAK Просветно Дело 4189
Биологија Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска четврта год. MAK Просветно Дело 3689
Хемија Киро Стојановски и Слоботка Алексовска трета год. MAK Просветно Дело 3590
Физика Мирјана Јоновска, Невенка Андоновска, Мимоза Ристова-Васова трета год. MAK Просветно Дело 3427
Хемија Саво Цветковиќ прва год. MAK Просветно Дело 3353
Математика Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски прва год. MAK Алби 3094
Физика Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски втора год. MAK Просветно Дело 2868
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска трета год. Просветно Дело 2803
Социологија Гордана Трајкова-Костова, Димитар Мирчев втора год. MAK Македонска Искра 2778