ТОП 20 учебници по број на преземања - основно образование
предмет автори одд. наст.јазик издавач преземања
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска шесто одд. МОН 11140
Историја Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Виолета Ачоска, Ванчо Ѓорѓиев, Воислав Саракински шесто одд. MAK МОН 10195
Географија Бети Стаменкоска Трајкоска шесто одд. MAK МОН 10152
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска седмо одд. МОН 6289
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска осмо одд. МОН 6256
Географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски осмо одд. MAK МОН 5493
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска деветто одд. МОН 5193
Македонски јазик Љубица Севдинска, Весна Настоска четврто одд. МОН 3981
Општество В.Митовска, О.Величковска, В.Гавриловска петто одд. MAK МОН 3733
Математика Karen Morrison петто одд. MAK Арс Ламина 3360
Информатика Андријана Томовска седмо одд. MAK МОН 3225
Математика Karen Morrison шесто одд. MAK Арс Ламина 2805
Работа со компјутер и основи на програмирање Жаклина Ристовска, Билјана Стојоска Златков четврто одд. MAK МОН 2580
Техничко образование Благоја Николовски шесто одд. MAK МОН 2574
Македонски јазик Билјана Кртолица, Виолета Митовска, Весна Гавриловска Аврамовска четврто одд. МОН 2494
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски седмо одд. МАК Просветно Дело 2473
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang седмо одд. МАК Арберија Дизајн 2405
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang осмо одд. МАК Арберија Дизајн 2384
Природни науки Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw шесто одд. МАК Арберија Дизајн 2296
Запознавање на религиите (изборен) Билјана Шотаровска, Татјана Ѓорѓиевска шесто одд. MAK МОН 2045