ТОП 20 учебници по број на преземања - основно образование
предмет автори одд. наст.јазик издавач преземања
Географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски осмо одд. MAK МОН 37361
Географија Бети Стаменкоска Трајкоска шесто одд. MAK МОН 31407
Историја Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Виолета Ачоска, Ванчо Ѓорѓиев, Воислав Саракински шесто одд. MAK МОН 30791
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска шесто одд. МОН 24484
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска седмо одд. МОН 22306
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска осмо одд. МОН 22017
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски седмо одд. МАК Просветно Дело 21244
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска деветто одд. МОН 20362
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang осмо одд. МАК Арберија Дизајн 15798
Математика Karen Morrison шесто одд. MAK Арс Ламина 14439
Математика Karen Morrison петто одд. MAK Арс Ламина 14301
Информатика Андријана Томовска седмо одд. MAK МОН 13942
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang седмо одд. МАК Арберија Дизајн 13828
Хемија Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan осмо одд. MAK Арс Ламина 13551
Општество В.Митовска, О.Величковска, В.Гавриловска петто одд. MAK МОН 11458
Историја Д-р Ѓорги Павловски, Проф. Димка Ристовска, Д-р Владо Велковски, Проф.Аријан Аљидеми, Проф.Халид Сеиди деветто одд. МАК Просветно Дело 10638
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang деветто одд. МАК Арберија Дизајн 9931
Македонски јазик Љубица Севдинска, Весна Настоска четврто одд. МОН 8914
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters осмо одд. MAK Арс Ламина 8456
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters седмо одд. MAK Арс Ламина 8242