kl. e dytë - arsimi fillor
kl. e dytë - arsimi fillor
2 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha turke
autorë:Osman Emin, Vildan Dautovska
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha boshnjake
autorë:vo postapka
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha angleze
autorë:
botues: konkursot e vo tek
2 - kl.
Matematika
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska,Mendime Aliu
botues: MASH
2 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Sonja Kirkovska, Nela Slezenkova-Nikovska
botues: MASH
2 - kl.
Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)
autorë:Sonja Kirkovska, Nela Slezenkova-Nikovska
botues: MASH
2 - kl.
autorë:
botues: MASH
2 - kl.
Shoqëria
autorë:Glikerija Ilioska
botues: MASH
2 - kl.
Shoqëria (gjuhë boshnjake)
autorë:Glikerija Ilioska
botues: MASH