Петто одделение - основно образование
Петто одделение - основно образование
5 - одд.
Македонски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Македонски јазик за учениците од другите заедници кои наставата ја следат на албански и турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Албански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Турски јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Српски јазик
автор/и: Дарија Ковачевић Божиновска, Биљана Спасовска
Издавач: МОН
5 - одд.
Босански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Математика
автор/и: Татјана Атанасова-Пачемска, Валдета Алија, Виолета Поповска, Добри Јовевски
Издавач: МОН
5 - одд.
Природни науки
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
5 - одд.
Историја и Опшество
автор/и: Анита Ангеловска, Гликерија Илиоска
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Власите (изборен)
автор/и: Зоица Митрева, Верица Костова, Јана Михаилова
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Бошњаците (изборен)
автор/и: Изета Бабичиќ и Реџеп Шкријељ
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Ромите (изборен)
автор/и: Трајко Петровски, Миранда Рамова
Издавач: МОН
5 - одд.
Јазик и култура на Србите (изборен)
автор/и: во постапка
Издавач: МОН