Viti I parë - arsimi i mesëm - gjimnaz
Viti I parë - arsimi i mesëm - gjimnaz
1 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Stojka Bojkovska, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkoski, Nevena Isakova, Branko Pendoski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Јordanka Vladova
botues: Prosveten rabotnik
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase për paralelet shqipe dhe turke
autorë:Nada Nikolovska, Ljiljana Eftimova
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase për paralelet shqipe dhe turke
autorë:Kosara Gochkova, Јordan Stojanovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Ali Aliu, Dzemaludin Idrizi
botues: Albas
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Remzi Nesimi, Dzevat Gega i Mahmud Hisa
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha turke
autorë:Aktan Ego, Osman Emin, Zekirija Hasipi
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha anglishte (gjuha e parë e huaj)
autorë:CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:Agenda 1(A2.1) D.Baglieto, B.Girardeu, M.Magne, M.Mistichelli
botues: Ars Lamina
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:Prima A2 Band 4, Dr. Friederike Jin, Prof. Dr. Magdalena Michalak,Grammatiki Rizou and Lutz Rohrmann
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha italishte (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
botues: Ars Studio Tamara DOOEL
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Matematika
autorë:Igor Dimovski
botues: Tabernakul
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Matematika
autorë:Doncho Dimovski, Konstadin Trenchevski, Glirgor Trenchevski,Biljana Krstevska - Verush i Lidija Kondinska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Matematika
autorë:Borivoje Miladinovikj, Nikola Petreski,Trajche Gjorlievski
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Matematika
autorë:Ilir Spahiu, Zaim Ademi
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Informatika
autorë:Daniela Gjorgjevikj
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Biologjia
autorë:Svetlana Brashnarska, Pavle Petrov, Olgitsa Sarakinova, Nevena Tsvetanova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Kimia
autorë:Bojan Shoptrajanov
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Kimia
autorë:Savo Tsvetkovikj
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Kimia
autorë:Bujar Dermishi i Murtezan Ismaili
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Fizika
autorë:Ljubo Petkovski i Vasil Mitsevski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Fizika
autorë:Skender Skenderi
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Historia
autorë:Blazhe Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski i Mitko Panov
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Historia
autorë:Milan Boshkovski, Nebi Dervishi,Sashko Nikolovski,Safet Neziri
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjeografia
autorë:Gjorgji Pavlovski i Atse Milenkovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjeografia
autorë:Aslan Selmani
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Arti muzikor
autorë:Ankitsa Vitanova i Silvana Gelevska
botues: Evro Kult
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Arti muzikor
autorë:Sotir Golabovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Arti muzikor
autorë:Ziedin Ismaili
botues: Albas
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Sporti dhe aktivitetet sportive
autorë:Nase Kondovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Inovacioni dhe sipërmarrësia
autorë:Emanuela Esmerova
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: aktiviteti projektues - gjimnazi I