Во дигитална библиотека може да ги погледнете учебниците кои се одобрени за употреба во основното и средното
    образование, а со користење на современи технологии за дигитално публикување истите можете бесплатно да ги преземете
    во било кое време и од било кое место. Објавени се сите учебници кои имаат одобрение за употреба во основните и средните
    училишта, освен учебниците кои Одделение за набавка на учебници, поради заштита на авторските права, не е во можност
    да ги објави.
    
      Учебниците се поделени на основно и средно образование, а средното образование е поделено на средно гимназиско
    и средно стручно.
  
      Дигиталните учебници за основно образование за кои Министерство за образование и наука има откупени авторски
    права може да ги преземете на сите наставни јазици на кои се изведува наставата, а дигиталните содржини за изборните
    предмети можете да ги преземете на јазикот на заедницата за која е наменет учебникот (влашки,ромски,босански).
	  Тука можете да ги преземете и дигиталните содржини на одредени учебници кои во соработка со 
	  Невладината организација „Отворете ги прозорците“ се адаптирани за учениците со ПОП.
    
      Дигиталните учебници за средно гимназиско образование не се објавени и истите не можат да се преземат бидејќи
    се во сопственост на Издавачките куќи и за нив Министерство за образование и наука не е во можност да изврши откуп на
    авторски права. Од тие причини објавени се само дигитални содржини на неколку учебника, кои се во сопственост на
    Министерството.
    
      Дигиталните учебници за средно стручно образование можете да ги преземете на сите наставни јазици на кои се
    изведува наставата и истите се поделени по струки, образовни профили и година на изучување.
    

      Në bibliotekën dixhitale mund të shikoni tekstet e miratuara për përdorim në arsimin fillor dhe të mesëm, ndërsa me përdorimin
    e teknologjisë moderne dhe botimin dixhital, të njejtat mund të shkarkohon falas në çdo kohë dhe nga çdo vend.
    Të gjitha tekstet shkollore të cilat janë të autorizuara për përdorim në shkollat fillore dhe të mesme janë të publikuara,
    me përjashtim të teksteve të cilët Drejtoria për blerjen e teksteve shkollore për shkak të mbrojtjes të të drejtave të autorit
    nuk është në gjendje ti publikojë.
    
      Tekstet shkollore janë të ndarë në tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm, dhe tekstet shkollore për arsimin
    e mesëm janë të ndarë në tekstet shkollore për gjimnaz dhe arsimin e mesëm profesional.
  
      Tekstet shkollore dixhitale për arsimin fillor, për të cilat Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka blerë tëdrejtat e autorit,
    mund të shkarkohen në të gjithë gjuhët e mësimit, dhe përmbajtjet dixhitale për lëndët zgjedhore mund të shkarkohen në gjuhën
    e komunitetit për të cilat tekstet shkollore janë të destinuar (vllehe, rome, boshnjake).
    
      Tekstet shkollore dixhitale për arsimin e mesëm nuk janë të publikuar dhe nuk mund të shkarkohen për shkak se janë në
    pronë të shtëpive botuese dhe për ta Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk është në gjendje të blejë të drejtat e autorit.
    Për këto arsye, janë të publikuar vetëm përmbajtje dixhitale të disa teksteve shkollore, të cilat janë në pronësi të
    Ministrisë.
    
      Tekstet dixhitale për arsimin e mesëm profesional mund të shkarkohen në të gjitha gjuhët e mësimit dhe të njejtat janë të
    ndara në bazë të drejtimeve, profileve arsimore dhe vitit të përdorimit për mësim.