Прва година - геолошко-рударска и металуршка струка

Техничка комуникација

1 год.
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: геолошко - рударски техничар
автори: Миле Нацев, Блаже Гаврилов
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Техничка комуникација

1 год.
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: металуршки техничар
автори: Миле Нацев, Блаже Гаврилов
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Заштита на животна и работна средина

1 год.
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: металуршки техничар
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Заштита на животна и работна средина

1 год.
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: геолошко - рударски техничар
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Основи на геологија, рударство и металургија

1 год.
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: металуршки техничар
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Минералогија

1 год.
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: геолошко - рударски техничар
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
Прва година - геолошко-рударска и металуршка струка
1 - год.
Техничка комуникација
автор/и: Миле Нацев, Блаже Гаврилов
Издавач: МОН
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: геолошко - рударски техничар
1 - год.
Техничка комуникација
автор/и: Миле Нацев, Блаже Гаврилов
Издавач: МОН
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: металуршки техничар
1 - год.
Заштита на животна и работна средина
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: металуршки техничар
1 - год.
Заштита на животна и работна средина
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: геолошко - рударски техничар
1 - год.
Основи на геологија, рударство и металургија
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: металуршки техничар
1 - год.
Минералогија
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
средно стручно образование
струка: геолошко-рударска и металуршка струка
образовен профил: геолошко - рударски техничар