трета год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Зоран Николовски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
трета год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Велика Бизоева
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
трета год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Шуна Спировска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
трета год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Лидија Ковачева, Лидија Ѓуровска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ