втора год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Емилија Tодоровиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
втора год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Велика Бизоева, Бранко Бизоев
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
втора год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Кристина Влахова, Емилија Тодоровиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
втора год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Лидија Ковачева, Лидија Ѓуровска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ