прва год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Надица Илиевска, Крстина Влахова, Емилија Тодоровиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
прва год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Д-р Александар Стојмилов, проф.Васка Ордева
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
прва год. Угостителско-туристичка струка
 
автор(и):   Бистра Костадиновска
 
 
издавач: Алком

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот