прва год. Текстилно-кожарска струка
 
автор(и):   Олгица Вељковиќ, Билјана Муртовска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
прва год. Текстилно-кожарска струка
 
автор(и):   Д-р Билјана Крстеска, Весна Христовска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК