прва год. Општо образовни
 
автор(и):   Васил Тоциновски, Ранко Младеноски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
прва год. Општо образовни
 
автор(и):   Васил Тоциновски, Ранко Младеноски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
прва год. Општо образовни
 
автор(и):   Боривоје Миладиновиќ, Јово Стефановски, Наум Целаковски, Верица Бакева
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
прва год. Општо образовни
 
автор(и):   Маргарите Гиновска, Христина Спасевска, Невенка Андоновска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ   ТУР  
прва год. Општо образовни
 
автор(и):   Ленка Цветановска, Ивана Јовановска Клинчарска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
прва год. Општо образовни
 
автор(и):   Данијела Ѓорѓевиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ   ТУР  
прва год. Општо образовни
 
автор(и):   Данче Мачевска, Мирослав Бошковиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ   ТУР  
прва год. Општо образовни
 
автор(и):   Ксенофон Угриновски, Зоран Матевски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ   ТУР  
прва год. Општо образовни
 
автор(и):   NEW HEADWAY ELEMENTARY - Liz and John Soars
 
 
издавач: Англиски Центар Oxford University Press

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

прва год. Општо образовни
 
автор(и):   NEW OPPORTUNITIES ELEMENTARY - Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska
 
 
издавач: Ст.Џорџ (Longman)

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

прва год. Општо образовни
 
автор(и):   NEW OPPORTUNITIES BEGINNER - Michael Harris, David Mowner, Anna Sikorzynska
 
 
издавач: Ст.Џорџ (Longman)

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот