прва год. Економска-правна и трговска струка
 
автор(и):   Владо Грнчаревски, Радмила Куцуловска, Викторија Миланова
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ   ТУР  
прва год. Економска-правна и трговска струка
 
автор(и):   проф.д-р Димитар Ефтимовски, Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ   ТУР  
прва год. Економска-правна и трговска струка
 
автор(и):   Саво Климовски, Тања Каракамишева, Рената Тренеска
 
 
издавач: Просветно Дело - Скопје

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот